GDPR

Stosownie do treści art. 13 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TAP Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie ul. Podgórna 6, 62-050 Mosina, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000038787 , której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, posiadająca NIP: 7772596485, REGON:        634210353, adres e-mail: handel@tap-poland.pl, tel. +48 61 285 54 66.
 1. Przedstawicielem administratora danych w Polsce jest Pan Rafał Łykowski, ul. Podgórna 6, 62-050 Mosina,
 1. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania umów handlowych oraz marketingowych, w zależności od zakresu udzielonych zgód.
 1. Pani / Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom z grupy TAP lub podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 1. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu wykonanych umów oraz innych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia.
 1. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto  posiada Pan / Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych a także prawo przenoszenia danych.
 1. Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych w dowolnym momencie, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pana, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych doszło do naruszenia jej praw wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkować będzie  odmową zawarcia umowy.
 1. Pani / Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 1. Z uwagi na fakt, że Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego ma Pani / Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W celu realizacji wskazanych wyżej praw należy skontaktować się z administratorem danych przesyłając mu stosowny wniosek. Przesłanie wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym możliwe jest w formie pisemnej na adres ul. Podgórna 6, 62-050 Mosina lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres handel@tap-poland.pl

Our clients